De Hearen fan Fryslân

lt machtich epos De Hearen fan Fryslân, basearre op wiere barrens yn ‘e striid fan in man en syn folk, spilet yn ‘e súdwest-hoeke fan ‘e provinsje en yn Amearika.Dizze grutte roman is yn mannich opsicht in ferpletterjend debút. lt tagelyk tragyske en humoristyske boek benimt de lêzer de siken en is mei in daverjende gong skreaun.De lotgefallen fan de twillingen Tsjalling en Tseard van der Zee, twa boeresoannen dy’t yn de tritiger jierren nei de Feriene Steaten ta sille om harren emigrearre omke Hotse fan de ûndergong te rêden, bliuwe de lêzer noch lang by.
 
 
 

De Hearen fan Fryslân

Aantal pagina’s: 255

Friese Pers/Noordboek | 2008

ISBN: 9789033007828

Bestel nu online